środa, 21 lutego 2018

Opinia rzecznika generalnego w sprawie Puszczy Białowieskiej

Jak się okazało, spór merytoryczny dotyczący wycinki Puszczy Białowieskiej toczył się w zasadzie równolegle do szeroko opisywanego sporu o środki tymczasowe. Wczoraj (20 lutego) opinię w tej sprawie przedstawił już rzecznik generalny Yves Bot (skarga wniesiona została w czerwcu 2017 r.). Niestety nie jest ona korzystna dla Polski. Rzecznik uznał za zasadne wszystkie cztery zarzuty przedstawione przez Komisję Europejską. (Opinia dostępna jest tu). Dotyczą one naruszenia przez Polskę art 6 ust 3 dyrektywy siedliskowej oraz art 6 ust 1 dyrektywy ptasiej. Chodzi w nich głownie  konieczność przeprowadzenia ocen oddziaływania podejmowanych działań na obszary Natura 2000. Zarzuty trzeci i czwarty dotyczą pogorszenia stanu siedlisk gatunków: chrząszczy saproksylicznych oraz ptaków (dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, sóweczki i włochatki).

wtorek, 20 lutego 2018

Sąd w Amsterdamie pyta TS UE czy brexit będzie oznaczał automatyczną utratę obywatelstwa UE przez Brytyjczyków

Holenderski sąd rozpatrując sprawę pięciu Brytyjczyków, mieszkających na stałe w Holandii (jeden z nich od 24 lat), którzy w związku z przepisami holenderskimi nie mogą uzyskać obywatelstwa tego państwa bez wcześniejszego zrzeczenia się obywatelstwa brytyjskiego, zdecydował się zawiesić postępowanie krajowe i skierować pytanie (lub pytania – nie znana jest jeszcze ich formalna treść) prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Z przekazów medialnych (zob. m.in. tutu i tu) wynika, że pytanie/pytania będą dotyczyć wykładni art. 20 TFUE, a w szczególności tego czy należy ten przepis interpretować w taki sposób, że brexit oznacza, automatyczną utratę obywatelstwa unijnego przez Brytyjczyków, czy też zachowają oni swoje prawa, a jeśli tak, to na jakich warunkach. Adwokat strony powodowej w postępowaniu krajowym sens pytania/pytań opisał bardziej obrazowo: Are you an EU citizen for life or can your citizenship be taken away from you?

poniedziałek, 19 lutego 2018

Powołanie izby międzynarodowej ds. gospodarczych przy Sądzie apelacyjnym w Paryżu

W ciekawy sposób do konkurencji o przyciągniecie do własnej jurysdykcji międzynarodowych postępowań arbitrażowych włączył się Paryż. Na mocy porozumienia między tamtejszym sądem apelacyjnym, sądem gospodarczym oraz paryską adwokaturą powołano izbę specjalną przy sądzie apelacyjnym ds. rozstrzygania sporów międzynarodowych. 

niedziela, 18 lutego 2018

Wkrótce referendum aborcyjne w Irlandii

Końcem maja lub na początku czerwca br. odbędzie się referendum aborcyjne w Irlandii. Rząd przygotował poprawkę do irlandzkiej konstytucji, która- jeśli zostanie przyjęta w referendum - otworzy drogę do przyjęcia zliberalizowanego prawa dopuszczającego aborcję.

Poprawka zakłada wykreślenie art. 40.3.3., wprowadzonego w 1983 r. ósmą poprawką do konstytucji. Przepis ten brzmi:

The State acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right.
This subsection shall not limit freedom to travel between the State and another state.
This subsection shall not limit freedom to obtain or make available, in the State, subject to such conditions as may be laid down by law, information relating to services lawfully available in another state.

Planowany jest m.in. pełny dostęp do aborcji w pierwszych 12 tygodniach ciąży. Aktualnie w Irlandii obowiązują rygorystyczne przepisy w tym zakresie. Aborcja jest dopuszczalna jedynie w przypadku poważnego zagrożenia życia kobiety.

czwartek, 15 lutego 2018

Abdulqawi Ahmed Yusuf nowym prezesem MTS, Hisashi Owada składa rezygnację ze stanowiska sędziego

Dnia 6 lutego br. rozpoczęła się kadencja pięciu sędziów MTS wybranych w wyjątkowych wyborach (przegrana sędziego Christophera Greenwooda z Wielkiej Brytanii i w konsekwencji brak sędziego z państwa będącego członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa), jakie odbyły się w listopadzie ubiegłego roku. W tym samym dniu odbyły się wybory nowych władz Trybunału.

Prezesem został Abdulqawi Ahmed Yusuf z Somalii. Wybrany na stanowisko sędziego w 2009 r. W trakcie ostatnich trzech lat pełnił funkcję wiceprezesa. W wspomnianych wyborach listopadowych został ponownie wybrany na stanowisko sędziego. Bezpośrednio przed wyborem na sędziego MTS Yusuf pełnił stanowisko kierownicze w UNESCO. Oficjalny biogram dostępny jest na stronie internetowej MTS.

środa, 14 lutego 2018

Komisja Europejska rozważa uzależnienie wypłaty środków z budżetu unijnego od przestrzegania zasady praworządności

W opublikowanym dzisiaj komunikacie Komisja Europejska przedstawiła różne warianty wieloletnich ram finansowych UE na okres po 2020 r. Z polskiej perspektywy najciekawsze wydają się sugestie dotyczące uzależnienia wypłaty środków od przestrzegania zasady praworządności.

wtorek, 13 lutego 2018

Ciąg dalszy sporu o wycinkę Puszczy Białowieskiej: na razie kar nie będzie

Od wczoraj media w Polsce (np. Newsweek, Radio Zet, Na Temat) donoszą, że Komisja Europejska nie będzie występowała o kary w wysokości 100 tys. euro dziennie. Twierdzą, że Komisję przekonały argumenty Polski. Doniesienia są entuzjastyczne i można by odnieść wrażenie, że spór z Polski z Komisją został zakończony. Niestety jest to wrażenie mylne.

Poza doniesieniami mediów próżno szukać jakiejś formalnej informacji w tej sprawie. Przyczyna jest oczywista - Komisja nie wydała żadnego formalnego komunikatu w tej sprawie. Na razie po prostu wstrzymała się od nowych działań dyscyplinujących Polskę, na jakie pozwalałoby jej postanowienie z listopada (nasza informacja o tym). Nie będzie zatem wnioskowała o nałożenie specjalnej kary za niewykonanie postanowienia. Nie oznacza to zakończenia sporu głównego (który w zasadzie na dobre się jeszcze nie zaczął). Postępowanie toczy się normalnie.

niedziela, 11 lutego 2018

Duch olimpizmu w cieniu walki z terroryzmem międzynarodowym

Kiedy w trakcie przygotowań do igrzysk olimpijskich w Seulu w 1988 roku MKOL zaprosił KRLD do rozmów o ewentualnym udziale w sportowych zmaganiach, ta odpowiedziała zaporową listą żądań, w rezultacie ostatecznie zaproszenia ostatecznie nie otrzymała (NYT, Two Koreas, Split by War, Use Olympics to Make Rare Schow of Unity). Nie dziwi zatem, że uwaga sportowego świata oczekującego rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pyeongchangu od pewnego czasu zogniskowana była na nagłym ociepleniu relacji między zwaśnionymi sąsiadami, czego symbolicznym odzwierciedleniem stał się udział obu reprezentacji w ceremonii otwarcia pod wspólną flagą, czy wystawienie wspólnej kobiecej reprezentacji hokejowej.

Znalezione obrazy dla zapytania north south korea olympics flag
Ceremonia otwarcia igrzysk. Reprezentacje KRLD i Rep. Korei pod flagą Zjednoczonej Korei.
Źródło Busines Insider

Do zmącenia sielankowej atmosfery doszło w dość niespodziewany sposób, w związku z działaniem sponsora imprezy a zarazem lokalnego czempiona technologicznego.

Dziś Międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce!!!

Szanowni Państwo! 

Codziennie mamy do czynienia z dyskryminacją kobiet w świecie nauki. Konferencje bez kobiet, ba konferencje o prawach kobiet bez udziału kobiet; seminaria w gronie jedynie męskich ekspertów to ciągle zupełnie zwyczajna codzienność. Na każdym szczeblu kariery naukowej zwiększa się ilość mężczyzn w stosunku do kobiet, co doskonale oddaje cytat ze strony ONZ: the probability for female students of graduating with a Bachelor’s degree, Master’s degree and Doctor’s degree in science-related field are 18%, 8% and 2% respectively, while the percentages of male students are 37%, 18% and 6% (zob. tu)

Nie ma równości płac. Nie ma równych szans. Potwierdza to treść rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w 2015 roku (zobacz tu), w której przypomina się państwom o konieczności zapewnienia równego udziału kobiet w nauce i wyeliminowania ich dyskryminacji. 

Dziś międzynarodowy dzień kobiet i dziewcząt w nauce. Warto pamiętać, o tym, że dyskryminacja, o której piszemy dotyczy połowy ludzkości, co oznacza, że wiedzy i umiejętności tej połowy nie wykorzystujemy w pełni.

sobota, 10 lutego 2018

Kolejne postępowania przed MTK (i wcale nie dotyczą Afryki)!!

Prokurator MTK zdecydowała o zbadaniu zbrodni popełnionych na Filipinach i w Wenezueli (zobacz info na stronie MTK). Obie sytuacje zostaną na razie objęte jedynie wstępnym badaniem, co oznacza, że Prokurator postara się potwierdzić, że przedstawione jej informacje stanowią dostateczną podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego (zob. art. 15 ust. 6 Statutu MTK). Wstępne badanie sytuacji na Filipinach, które są stroną Statutu MTK od 2011 roku, będzie dotyczyć zbrodni popełnionych od lipca 2016 roku, w kontekście prowadzonej przez rząd filipiński kampanii dotyczącej wojny z narkotykami, w rezultacie której zabito tysiące osób za ich domniemane powiązanie z nielegalnym handlem narkotykami.